Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG                                                                          Szczecin, 23.12.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie robót remontowo - budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście”

Zadanie pn. „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście” jest dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

 

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin, zaprasza do składania ofert na roboty remontowo – budowlane dla zadania pn. „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście”, Kamienny Most 17, gmina Chociwel, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie.

 1. Informacje ogólne

 

 1. Zamawiający: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin, NIP: 852-10-10-235.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Rafał Dąbrowski, Dorota Miśkiewicz.

 

 1. Niniejsze zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Prezesa  Izby Rzemieślniczej MiŚP w Szczecinie w oparciu o cenę, referencje i udzieloną gwarancję.

 

 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907) z uwagi na niespełnienie łącznie trzech okoliczności wymienionych w art. 3 ust. 5., postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

 

 1. CPV: 450 00000-7 Roboty budowlane,

454 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

453 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

 

 

 1. Informacje szczegółowe
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane obiektu szkoły zawodowej w Kamiennym Moście, gmina Chociwel.

 

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:

2.1. Zakres robót obejmuje:

- wymontowanie starych okien skrzynkowych, montaż nowych okien drewnianych, obróbka  okien drewnianych wraz z robotami wykończeniowymi (pomontażowymi) elewacji, w nieprzekraczalnym terminie od 15.01.2015r. do 10.06.2015r.

- ocieplenie stropodachu z wełny mineralnej, w nieprzekraczalnym terminie od 01.04.2015r. do 31.05.2015r.

- wymiana instalacji C.O. wraz z montażem 2 kotłów na biomasę, w nieprzekraczalnym terminie 01.06.2015r. do 31.08.2015r.

Szczegółowy opis robót zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – ST - 1.

2.2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy.

2.5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

2.6. Wykonawca musi zatrudniać minimum 14 osób na umowę o pracę. W tym celu należy do oferty wykonać i załączyć wykaz zatrudnionych osób z informacją w jakiej formie są zatrudnione.

2.7. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1. 000 000,00 zł.

2.8. Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonywaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert wykonał minimum 5 robót budowlanych o termomodernizacyjnym charakterze,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (potwierdzone dokumentami,  że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone), na kwotę min. 1.000,000,00 zł.

2.9. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierownika prowadzonych robót przez kierownika robót. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Praw budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013 poz. 1409) oraz kwalifikacje, o których mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165 poz. 987).

2.10. Dokumentacja (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) wraz z przedmiarem robót i projektem budowlanym znajduje się w siedzibie Zamawiającego Izba Rzemieślnicza MiśP, ul. Al. Wojska Polskiego 78, 40-482 Szczecin, w godz: 8.00 – 15.00.

2.11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

2.12. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.).

2.13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 637). Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i utylizacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wszystkich wytworzonych odpadów w ramach realizacji umowy o wykonanie zadania.

2.14. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

2.15. Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia w przypadku niezbędnym dla prawidłowego wykonania całości zadania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Wykonawcę, uzyskaniu zgody Zamawiającego  oraz wyłącznie w przypadku zaistnienia oszczędności w budżecie zadania.

2.16. Od niniejszego zapytania i rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Termin wykonania zadania:

 

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczającym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2015 roku.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca składa Formularz oferty na całe przedsięwzięcie budowlane (zał. Nr 1). W  przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć i podpisać wspólnie.

b) Oświadczenie Wykonawcy (zał. Nr 2).

c) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2.

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000,000,00 zł. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku).

f) Wykaz minimum 5 robót budowlanych o charakterze termo modernizacyjnym, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowane minimum 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone (zał. Nr 3).

g) Wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami Praw budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013 poz. 1409). w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kwalifikacje, o których mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz. 987), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. Nr 4).

h) Oświadczenie, że osoba/(y), o której(ych) mowa w ppkt.  „g” posiada/(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane oraz dokumenty stwierdzające, ze osoba, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia podsiada wymagane uprawnienia (zał. Nr 5).

i) W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres i wartość tych prac.

j) Szczegółowy kosztorys ofertowy.

k) Parafowany wzór umowy (zał. Nr 6).

l) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zał. Nr 7).

 

 1. Sposób przygotowania oferty.

5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie papierowej, w języku polskim, w sposób trwały. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosowanego pełnomocnictwa rodzajowego.

5.2. Oferta powinna zawierać:

a) Wypełniony Formularz oferty  zgodny ze wzorem stanowiący załącznik Nr 1.

b) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4.

5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.4. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

5.5. Wszystkie strony ofert muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.

5.6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie zapisu i wstawienie poprawionego.

5.7. Wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5.8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście” – zmiana oferty oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).

5.9. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.

5.10. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją: „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście  – znak sprawy NAD/7/2014/MFEOG”

5.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

5.12. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

5.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.14. Oferta  niekompletna, niepodpisana, złożona z brakującymi lub niepodpisanymi wymaganymi załącznikami zostaje odrzucona na etapie oceny formalnej z przyczyn formalnych.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji.

Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną, ustali cenę oferty. Przedmiary robót, które są załączone do zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów na podstawie wizji lokalnej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary Wykonawca wykorzystuje wyłącznie na własne ryzyko. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztów robót zaniechanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

a) Cenę oferty należy podać w złotych polskich na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (zał. Nr 1) w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jak również następujące koszty:

-  koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi zał. Nr 6.

b) Cena oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku i słownie.

c) Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

d) Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą).

e) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (zał. Nr 6).

f) Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.

g) Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.

h) Jeżeli cena oferty podaną liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.

i) Brak podpisów, pieczęci, dat sporządzenia oferty kwalifikuje ofertę do odrzucenia z przyczyn formalnych.

j) Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę, doświadczenie (dołączone referencje), udzieloną co najmniej 5-letnią gwarancję. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.  Oferty będą oceniane wg. następującego wzoru:

 

A) Punkty za cenę  z wagą 70 procent.

 

K1 – ilość punktów za cenę analizowanej oferty:

 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

B) Punkty za udzieloną gwarancję z wagą 20 procent.

Gwarancję należy wliczyć w cenę zamówienia.

 

G1 – ilość punktów za gwarancję z analizowanej oferty,

 

 

C) Punkty za doświadczenie z wagą 10 procent.

 

R1 – ilość punktów za doświadczenie,

 

 

 

Obliczenie punktacji za ofertę   K1 + G1 + R 1 = F1

 

K1 – ilość punktów za cenę analizowanej oferty

G1 – ilość punktów za gwarancję analizowanej oferty

R1 – ilość punktów za doświadczenie wykonawcy analizowanej oferty

F1 – ilość punktów za całość zadania

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul. Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin, do dnia 07.01.2015r. do godziny 10.00. Za datę doręczenia oferty uznaje się datę wpłynięcia oferty pod adres Zamawiającego.

 

 

 1. Zakończenie postępowania:

a) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt. 7 zapytania ofertowego.

b) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- dokonania zmiany lub odwołania warunków postępowania w każdym czasie i na każdym etapie,

- dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie,

- dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu cenowym,

 

Załączniki:

1/ Formularz oferty

2/ Oświadczenie Wykonawcy

3/ Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

4/ Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia

5/ Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

6/ Wzór umowy

7/ Oświadczenie o braku powiązań

8/ Przedmiar str 1

9/ Przedmiar str 2

10/ Przedmiar str 3

11/ Przedmiar str 4

12/ Przedmiar str 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG                                                                                                      Załącznik nr 1

 

……………………………………………………………

(oznaczenie Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Wykonanie robót remontowo - budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście”

 

 

 1. 1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………

Nr faksu ………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………….

Nr NIP …………………………………………………………………………………………………………………

Nr REGON …………………………………………………………………………………………………………..

Nr konta …………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. 2. Dane dotyczące  Zamawiającego

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AL. WOJSKA POLSKIEGO 78

70-482 SZCZECIN

TEL: 91/422-22-78, FAX: 91/422-22-38

Strona internetowa: www.irszczecin.pl e-mail: sekretariat@irszczecin.pl

 

 1. 3. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia pn. „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście” zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach na kwotę:

Podatek VAT ………..% ……………………………… zł,słowie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….zł

Cena brutto ……………………………………………… zł,słownie:

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….zł

 

Oferuję gwarancję na wykonany zakres robót na okres ………………………………………………………….. lat.

 

 1. 4. Oświadczenia Wykonawcy:

a)     Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami (znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

b)     Oświadczam/y, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

c)      Posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

d)     Posiadam/y niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

e)     Znajduję/jemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

f)      Dokonałem/liśmy oględzin budynku i znany nam jest jego stan. Wszystkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej cenie.

g)     W przypadku wyboru  mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym.

h)     W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póz. zm.).

i)       Treść umowy jest mi/nam znana i zaakceptowana.

j)       Zobowiązuję /jemy się wykonać zamówienie w terminie do 30.09.2015r.

 

 1. 5. Oferta wspólna (jeżeli występuje):

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………………………………………………………………………

Tel: …………………………………………………….Fax: ………………………………………………….

 

Zakres umocowania …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są (wymienić):

a)     ………………………………………………………………………………………………..

b)     ………………………………………………………………………………………………..

c)      ………………………………………………………………………………………………..

d)     ………………………………………………………………………………………………..

e)     ……………………………………………………………………………………………….

f)      ……………………………………………………………………………………………….

g)     ………………………………………………………………………………………………

h)     ………………………………………………………………………………………………

i)       ……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Zadanie będzie wykonane przez podwykonawców w podziale na prace:

 

a) Zakres oprac

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Wartość prac

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Oferta została złożona na ………………………..stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……………….. do nr ………………………. .

 

Miejscowość, data …………………………………………..                                             

……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)

Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG                                                                                                  Załącznik nr2

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zamówienie wykonanie robót remontowo - budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście”

 

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………….

Siedziba …………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………..

Nr faxu: ………………………………………………………………………………………………….

Składając swoją ofertę oświadczam/y, że spełniam/y warunki działu o zamówienie i nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie poniższych punktów:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
 2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
 3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom  osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 6. Spółki partnerskie, którego partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Miejscowość, data .............……………………………..     

…………………………………………………………………..

(imię i nazwisko) podpis Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

Znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG                                                                          Załącznik nr 3

 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

 

 

Przystępując do postępowania (znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG) zadanie „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście”, przedstawiam/y:

 

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………….

Siedziba …………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………….

Nr faxu: ……………………………………………………………………………………………………

 

Wykaz robót  budowlanych (termomodernizacyjnych) w zakresie niezbędnym do wykonania, spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

 

l.p.

Nazwa i adres Zamawiającego

Okres i zakres wykonywanych robót

Wartość brutto zrealizowanych (zakończonych) zamówień

Czas realizacji rozpoczęcie - zakończenie

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Należy wpisać co najmniej 5 lub 3 wymaganych robót budowlanych, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, ze te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje.

 

Miejscowość, data .............……………………………..   

…………………………………………………………………..

(imię i nazwisko) podpis Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG                                                                          Załącznik nr4

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Postępowanie (znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG) zadanie „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście”, przedstawiam/y:

 

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………….

Siedziba …………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………….

Nr faxu: ……………………………………………………………………………………………………

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

NAZWISKO I IMIĘ osoby pełniącej poszczególne funkcje

Stanowisko

Uprawnienia i nazwa organu, który je wydał

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i zakresu wykonywanych czynności

Doświadczenie

 

KIEROWNIK BUDOWY

Nr …………………..

Wydane przez: ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy wpisać osoby, które zapewnią kierowanie budową, tj. osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa w pkt 2.8 zapytania ofertowego.

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i kwalifikacji, o których mowa w pkt 2.8 zapytania ofertowego.

Należy dołączyć Oświadczenie o ochronie danych osobowych, oraz zgodę na ich przetwarzanie.

 

Miejscowość, data .............……………………………..     

…………………………………………………………………..

(imię i nazwisko) podpis Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG                                                                                                      Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA, JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA TAKICH UPRAWNIEŃ

Postępowanie (znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG) zadanie „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście”, przedstawiam/y:

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………….

Siedziba …………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………….

Nr faxu: ……………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że osoba/y, które zostały wymienione w wykazie będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają:

 1. Wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, oraz kwalifikacje, o których mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz. 987).

 

…………………………………………………………

miejscowość, data                                                   

………………………………………….

(imię i nazwisko) podpis Wykonawcy lu

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

Znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG                                                                                                      Załącznik nr 6

 

WZÓR

Umowa nr ………………/2014/ MN EOG

zawarta w Szczecinie dnia ………………………………………………

 

pomiędzy:

Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, NIP: 835-10-10-235, z siedzibą przy ul. Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 szczecin, KRS: 0000008022, reprezentowaną przez:

 1. Władysława Jefremienko – Prezesa
 2. Grzegorza Mozgę - Wiceprezesa

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

„………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

NIP: …………………………………….. REGON: …………………………………………………………., reprezentowaną przez:

 1. ………………………………………..
 2. ………………………………………..

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zasady konkurencyjności, została zawarta umowa o następującej treści:

 

§1

 1. Na podstawie oferty złożonej w dniu ………………………………..roku w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie zamówienia pn. „Termomodernizacja szkoły w Kamiennym Moście” Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

Zakres prac obejmuje:

- demontaż starych okien, wymiana i  montaż nowych okien drewnianych wraz z obróbką elewacji po montażu,

- demontaż starej instalacji C.O., montaż nowej  sieci instalacyjnej C.O. wraz z kotłami na biomasę,

-  wykonanie izolacji cieplnej z wełny stropodachu ostatniej kondygnacji budynku.

Szczegółowy opis robót zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ST - 1.

Roboty należy wykonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znajdującą się w opisie projektu budowlanego, z materiałów spełniających art. 10 Prawa Budowlanego, zasadami i sztuką budowlaną.

 1. Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót dodatkowych, zgodnych z pkt. 2.14 zapytania ofertowego, których wartość rozliczana będzie w oparciu o składniki cenotwórcze jak w kosztorysie uproszczonym Wykonawcy:

- stawka roboczogodziny            R =         ………………………………… zł

- koszty pośrednie                         Kp (odR+S) =     ……………………… %

- Zysk                                                   Z (od R+S+Kp) = …………………………%

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczenie będzie następować wg. kosztorysów powykonawczych opracowanych na podstawie KNR-ów i ustalonych składników cenotwórczych. Ceny materiałów, wyrobów i pracy sprzętu objętych kosztorysem rozliczane będą na podstawie cen z faktur zakupu lecz nie wyższych niż średnie kosztorysowe ceny publikowane w SEKOCENBUD. Stosowanie takich cen musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia robót nietypowych (nie określonych w KNR-ach), rozliczenie nastąpi wg. norm zakładowych lub kalkulacji indywidualnej Wykonawcy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, zatwierdzonej przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 3 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozliczenie nastąpi na podstawie stawek cenotwórczych zgodnie z ust.2.

5.  Wykonawca gwarantuje stałość stawek cenotwórczych za roboty dodatkowe wykonane w okresie obowiązywania umowy.

§ 2

 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się etapami, po wykonaniu minimum 20% każdego zadania, na podstawie częściowego protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w obecności kierownika projektu lub jego asystenta.
 2. Podstawą  do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

§3

1)      Do obowiązków Wykonawcy należy:

- odebranie terenu budowy oraz jego odpowiednie zabezpieczenie, a także dostosowanie do potrzeb prac budowlanych,

- dostarczenie urządzeń infrastruktury do potrzeb prac termomodernizacyjnych,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami polskimi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ustanowienia ze swojej strony kierownika budowy, który będzie posiadać stosowne uprawnienia budowlane, oraz kwalifikacje, o których mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 Nr 165, poz. 987).

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

3) Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub aprobatę techniczną.

4) Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

7) Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić kierownika budowy posiadającego wszelkie wymagane przepisami uprawnienia i stosowne kwalifikacje.

8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym.

9) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a) poniesienie kosztów energii elektrycznej, zużytej wody, oraz zajęcia pasa jezdni - jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zasilenie w energię elektryczną i wodę Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu i na warunkach określonych przez zakład energetyczny i zakład wodociągów i kanalizacji bądź z Zamawiającym.

b) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego mienia osób trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji umowy;

c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

d) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

f) utylizacji, wywozu, zabezpieczenia, zagospodarowania materiałów z rozbiórek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wszystkich wytworzonych odpadów w ramach realizacji umowy o wykonanie zadania,  w tym między innymi z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627).

g) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

h) ogrodzenia placu budowy, zabezpieczenia materiałów, sprzętu przed dostępem osób trzecich, oraz ustawi własne kontenery na złom, gruz, i inne odpady pochodzące z prac rozbiórkowych i demontażowych.

i) przywrócenia terenu budowy do stanu wyjściowego (pierwotnego), w tym drogi dojazdowej, zieleni, trawników.

j) zapewnienia we własnym zakresie pomieszczenia socjalnego ( w tym własne w.c.) na terenie budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

11) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

12) Od chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu i terenu przyległego Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie w wyniku prowadzonych robót budowlanych.

13) Wykonawca zapoznał się z placem budowy, dokumentacją projektową i nie wnosi żadnych uwag.

 

§ 4

Podwykonawcy

 1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom w części.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy przez swoje zaniechanie lub jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.
 4. Do zawarcia umowy przez  Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.
 5. Umowa wskazana w ust.4. powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Za roboty wykonane przez podwykonawców  płatności realizować będzie Wykonawca.
 7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonym pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, wystawionym najpóźniej z datą wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą. Wykonawca przedstawia fakturę zamawiającemu zgodnie z przestrzeganiem zapisów § 2 ust.1.
 8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonywanych przez podwykonawcę robót w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust.7.
 9. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umowy Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej nierozliczone wartości robót wykonanych przez podwykonawcę.
 10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wskazane roboty nie może być późniejszy niż zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty, określony w niniejszej umowie.
 11. Wszystkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, powstałe w wyniku braku zachowania terminu zapłaty na rzecz podwykonawcy obciążają Wykonawcę i nie mogą być pokryte z wynagrodzenia określonego w odrębnej umowie między Wykonawcą a Zamawiającym.

 

§ 5

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30.09.2015 r.

Termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jeżeli nie jest możliwe prowadzenie prac dodatkowych z podstawowymi, na czas niezbędny do jego ukończenia. Nie będzie brana pod uwagę możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót z tytułu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminie zapisanym w ust.1.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania jeżeli:

a)      Zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

b)      Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)       Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 14 dni,

d)      Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne.

 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia.

 

§ 6

 

 1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

a)      Po stronie Zamawiającego: Władysław Jefremienko – Prezes

Grzegorz Mozga - Wiceprezes

Rafał Dąbrowski – Dyrektor

Dorota Miśkiewicz – Z-ca Dyrektora

b)      Po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….

 1. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 są uprawnione  do podpisania umowy, uzgodnienia form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania umowy.

 

§ 7

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Brutto - …………………………………….. zł ,

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..)

w tym ……..% podatek VAT ………………………………………………. Zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

netto - ……………………………………… zł ,

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość etapowego (etap –minimum 20% ukończenie robót związanych  z poszczególnym zakresem) rozliczenia robót pod warunkiem, że do odbioru etapu zostanie załączony podpisany protokół częściowy robót podpisany przez Inspektora Nadzoru.
 2. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.
 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury VAT.
 4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 6. Nie przewiduje się waloryzacji ceny oferty.

 

§ 8

 1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi pisemnie uczestników odbioru.
 2. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)     Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)     Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

 

§ 9

 1. Wykonawca udziela ………. letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem, liczonej od dnia odbioru końcowego.
 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
 4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie między datą rozpoczęcia terminów gwarancji a zakończeniem terminów gwarancji, powinna być naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

 

§ 10

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 5 lat od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
 2. Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązuje się do usuwania wad i usterek na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 11

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub zwłoki w zakończeniu jej realizacji Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowę w następujących przypadkach:

a)      W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

b)      W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiający z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

c)       Za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

§ 12

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, a w innym przypadku będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 13

Integralna część umowy stanowią:

a)      Oferta wykonawcy:

b)      Dokumentacja projektowa

§ 14

Wszelkie zmiany w niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

§ 17

Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę w pełni  ją rozumie i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

 

 

 

………………………………………………………………….         

ZAMAWIAJĄCY                                             

……………………… ………………………………

 WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: NAD/7/2014/MFEOG                                                                                                      Załącznik nr 7

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Imię (imiona) ............................................................................................................................................

 

Nazwisko ..................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że:

1)     nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2)     przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3)     nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

4)     nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

......................................... dnia ..................... r.

 

 

.....................................................................

(podpis)

 

 

Załączniki do pobrania:

1/ Formularz oferty

2/ Oświadczenie Wykonawcy

3/ Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

4/ Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia

5/ Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

6/ Wzór umowy

7/ Oświadczenie o braku powiązań

8/ Przedmiar str 1

9/ Przedmiar str 2

10/ Przedmiar str 3

11/ Przedmiar str 4

12/ Przedmiar str 5

 

 

 

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:47:07
Imieniny obchodzą: