Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 

Szczecin, dnia 2013-11-21

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL.06.01.01/2013

 

dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Glazurnik" dla 8 osobowej grupy szkoleniowej w terminie od listopada 2013 r. do marca 2014 r. w ramach projektu pn. „Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. na terenie powiatu szczecineckiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, zwraca się z prośbą
o przygotowanie odpowiedzi (oferty cenowej) na poniższe zapytanie ofertowe.

 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Al. Wojska Polskiego 78, 70 - 482 Szczecin

Tel. 91/422 22 78; 661 063 290

e-mail: d.miskiewicz@irszczecin.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. euro.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

 

3. Nazwa projektu:

„Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. na terenie powiatu szczecineckiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej
w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

 

 

4. Beneficjent projektu:

Beneficjentem niniejszego projektu jest Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, która w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty i Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Krosinie realizują projekt „Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. na terenie powiatu szczecineckiego".

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Glazurnik" wg poniższej specyfikacji:

 1. a. zajęcia teoretyczne z zakresu: materiałoznawstwo, maszynoznawstwo, rysunek techniczny, kalkulacja kosztów - 60 h;
 1. b. zajęcia praktyczne z zakresu: m.in. przygotowanie podłoża, wykonywanie hydroizolacji, montowanie paneli, wykładzin podłogowych, technologia glazurnicza, posadzkarska itp. - 240 h;
 1. c. wzięcie udziału w nagraniu wideo - instruktażu przedstawiającego podstawy zawodu glazurnik.

 

6. Wymagania certyfikacyjne dla trenera szkolenia z zakresu „Glazurnik":

Trener szkolenia musi posiadać:

 1. a. dyplom mistrza glazurnika oraz kurs pedagogiczny lub
 1. b. wykształcenie średnie w kierunku Glazurnik, 5 lat stażu w prowadzeniu szkoleń oraz kurs pedagogiczny lub
 1. c. wykształcenie wyższe, 3 lata stażu prowadzenia szkoleń oraz kurs pedagogiczny.

 

7. Termin realizacji umowy:

20.12.2013r. - 31.03.2014r.

 

8. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Koszt wykonania usługi Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert dla wszystkich zadań:

 1. a. punkty za cenę - z wagą 100%

cena brutto w złotych - 100% (100 pkt)

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający).

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa - wyboru oferenta dokonuje koordynator projektu.

 

9. Wykaz załączników (załączniki do pobrania w biurze projektu):

 1. a. formularz ofertowy - załącznik nr 1
 1. b. wzór umowy - załącznik nr 2
 1. c. oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3,4
 1. d. CV (zamawiający nie określa wzoru załącznika)

 

10. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zapytania. Ofertę stanowią: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, CV.

Ofertę należy złożyć do 29.11.2013 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.11.2013 r. godz. 15:00 „Oferta na prowadzenie szkolenia „Glazurnik" dla 8 osobowej grupy szkoleniowej w terminie od grudnia 2013 r. do marca 2014 r. w ramach projektu pn. „Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. na terenie powiatu szczecineckiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego":

 1. a. osobiście w siedzibie IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Al. Wojska Polskiego 78, 70 - 482 Szczecin;
 1. b. za pośrednictwem poczty na adres: IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Al. Wojska Polskiego 78, 70 - 482 Szczecin;

Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przez podwykonawców.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Dorota Miśkiewicz,
tel. 94/422 22 78, kom.: 661 063 290.

 

11. Informacje o formalnościach:

 1. a. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania;
 1. b. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy;
 1. c. do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest, odwołanie, skarga;
 1. d. niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego oraz zasadzie efektywnego zarządzania finansami. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 1. e. zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn;
 1. f. z zamówień wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział 4 podrozdział 5 pkt 5) obowiązujących od dnia 2011-01-01;
 1. g. w celu uniknięcia podwójnego finansowania osoby, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych  zobowiązane są świadczyć usługi poza obowiązującym je czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego.

 

12. Warunki składania ofert:

 1. a. do postępowania mogą być dopuszczone tylko te osoby, które posiadają doświadczenie w podobnych działaniach;
 1. b. do postępowania nie dopuszcza się podmiotów powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązanie kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a w szczególności na:

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej Zamawiającego,

· posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego,

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u Zamawiającego,

· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 1. c. oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Brak jakiegokolwiek załącznika w złożonej dokumentacji powoduje odrzucenie oferty na etapie formalnym;
 1. d. postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem;
 1. e. dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę;
 1. f. dane umieszczone w ofertach mogą być przez Zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez Zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia;
 1. g. osoba składająca ofertę winna wypełnić upoważnienie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Oferta bez takiego upoważnienia będzie odrzucona. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół;
 1. h. w przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
 1. i. dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą;
 1. j. Wykonawca winien złożyć dokumenty ofertowe podpisane. Brak podpisu, daty lub wypełnienia części oferty (załączników) powoduje odrzucenie oferty na etapie formalnym;

k. Zlecający ma prawo nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne, np. wstrzymanie finansowania przez IP;

 1. l. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
 1. m. ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy" stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert;
 1. n. wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane;
 1. o. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert;
 1. p. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

13. Zawarcie umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

 

 

 

14. Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków postępowania i/lub odwołania postępowania.

W przypadku złożenia oferty przez 1 oferenta, która spełnia wymogi formalne i merytoryczne, zamawiający dopuszcza realizację zadań.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą,
w zakresie szczegółów realizacyjnych, z wyłączeniem możliwości zwiększenia cen jednostkowych i ceny oferty.

Płatność za usługę będzie uregulowana przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Ze względu na fakt, iż na realizację zamówienia Zamawiający uzyskuje środki z UE - możliwe jest przedłużenie terminu płatności o kolejne 30 dni. Za przedłużony okres płatności Wykonawca nie naliczy odsetek.

 

Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy (załącznik nr 1);

2. wzór umowy (załącznik nr 2)

3. oświadczenia wykonawcy (załącznik Nr 3 i Nr 4)

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

Koordynator projektu

Dorota Miśkiewicz

 

 

...........................................................

(data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:50:07
Imieniny obchodzą: