Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Szczecin, 04 maja 2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Izba Rzemieślnicza  Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie


ogłasza procedurę nr 01/2015/Interreg

w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Transgranicznego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego w Szczecinie" realizowanego w ramach Programu Interreg VA  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

postępowanie na
Usługę polegającą na kompleksowym opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej  wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na potrzeby budowy i wyposażenia Transgranicznego Centrum Szkoleniowo- Egzaminacyjnego w Szczecinie.

 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. netto euro. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

 

1. Zamawiający

 

Izba Rzemieślnicza  Małej i Średniej Przedsiębiorczości

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

www.irszczecin.pl

91/422-22-78

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym opracowaniu dokumentacji projektowej  i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na potrzeby budowy i wyposażenia Transgranicznego Centrum Szkoleniowo- Egzaminacyjnego w Szczecinie.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015r.

4. Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

  1. Cena - waga 100 %

 

5. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

5.1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście do dnia: 15.05.2015r. do godz. 15.30 w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin, sekretariat(I piętro). Na kopercie prosimy umieścić dopisek: Postępowanie nr 01/2015/ Interreg „Usługa kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej  i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na potrzeby budowy i wyposażenia Transgranicznego Centrum Szkoleniowo- Egzaminacyjnego w Szczecinie.

5.2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone Zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. 

6. Wskazanie osób ze strony Zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Dorota Miśkiewicz, tel. (91) 422-22-78 faks (91) 91-422-22-38, e-mail: d.miskiewicz@irszczecin.pl  oraz p. Rafał Dąbrowski, tel. (91) 422-22-78 faks   (91) 91-422-22-38, e-mail: r.dabrowski@irszczecin.pl .

7. Wymogi uczestnictwa w postępowaniu

 

1. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy umożliwiają transakcję przelewową.

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym kapitałowo i osobowo. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o braku ww. powiązań, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

 

8.  ZAŁĄCZNIKI

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Formularz ofertowy

4. Uzupełnienie do rozeznania rynku

 

 

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:46:07
Imieniny obchodzą: