Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

AKTY PRAWNE

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

 1. Zatrudnienie młodocianego pracownika
  Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Dział IX (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.94, z późn. zm.)

 2. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz.278, z późn. zm., Dz. U. Nr 197, poz. 1663 z dnia 12.11.2002).

 3. Uprawnienia do szkolenia
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988, z póź.zm.) określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 4. Wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808).

 5. Prace wzbronione młodocianym
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz.2047, z późn. zm.) .

 6. Zawody i okres nauki zawodu w rzemiośle
  1. Zawody szkolne
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DZ.U. z 2004 r. Nr 114 , poz.1195 z późn. zm.).

  2. Zawody pozaszkolne
   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2004 r. Nr 265, poz.2644 z późn. zm.).
   Zapisy w/w rozporządzenia Rady Ministrów z 1996r. w sprawie zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego nie precyzują, jaki okres ma trwać nauka w odniesieniu do zawodów spoza klasyfikacji szkolnej. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego (pismo znak:NO-I-130/58/03, dnia 9 września 2003 r. wraz z wykazem zawodów pozaszkolnych, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła) - przyjął zasadę, iż dwu- lub trzyletni cykl nauczania w zawodach pozaszkolnych wynika z logiki struktury klasyfikacji gospodarczej ujmującej zawody w duże, średnie i elementarne grupy, zawierające zawody i specjalności. Wskazując dwu- lub trzy-letni okres trwania nauki w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, kierowano się:
   • okresem nauki, dwa lub trzy lata, przypisanym do zawodu szkolnego znajdującego się w tej samej średniej lub elementarnej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w której występuje zawód odpowiadający danemu rodzajowi rzemiosła,
   • w zawodach umieszczonych w grupach elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w których nie występuje żaden zawód do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, przyjmuje się dwuletni okres nauki.

 7. Egzamin sprawdzający kończy przyuczenie do wykonywania określonej pracy
  Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 - w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle-tekst jednolity (Dz. U. Nr 112, poz. 979 z 2002r.ze zm. z 2003r. Dz. U. Nr 137,poz.1304) i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm).

 8. Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2007r. Nr 77, poz.518).

 9. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 145, poz.1532).

  EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE
 1. Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity: Dz.U.Nr 112, poz.979 z 2002 r. ze zm. z 2003r. Dz.U. Nr 137,poz.1304).

 2. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lutego 2003 roku w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 20, , z późn. zm. Dz. U. Nr 215, poz. 1820 z dnia 12 października 2005r).

  Pobranie aktów prawnych możliwe jest na stronie internetowej Sejmu: www.sejm.gov.pl
SzukajSzukaj
Szczecin, 21 Lipiec 2018 |
11:35:07
Imieniny obchodzą: