Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.


Szczecin, 5 lutego 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Izba Rzemieślnicza  Małej i Średniej Przedsiębiorczości


ogłasza

w ramach realizacji projektu Szansa drzemie w zmianie - nowoczesne ZZL realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

postępowanie na
Usługę polegającą na nagraniu spotu reklamowego (reklamy radiowej)
i emisji spotu reklamowego w stacji radiowej na terenie sześciu województw.

 

1. Zamawiający

 

Izba Rzemieślnicza  Małej i Średniej Przedsiębiorczości

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

www.irszczecin.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nagraniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i emisji spotu reklamowego w stacji radiowej na terenie sześciu województw, promującego Projekt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2014 r.

4. Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

  1. Cena - waga 100 %

 

5. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

5.1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres zamawiającego lub złożyć osobiście do dnia: 20.02.2014 r. do godz. 12.00 w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 78,  (I piętro). Na kopercie prosimy umieścić dopisek: postępowanie: Usługa polegająca na nagraniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i emisji spotu reklamowego w stacji radiowej na terenie sześciu województw.

5.2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone Zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. 

6. Wskazanie osób ze strony zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Dorota Miśkiewicz, tel. (91) 422-22-78 faks (91) 422-22-38, e-mail: d.miskiewicz@irszczecin.pl

7. Wymogi uczestnictwa w postępowaniu

 

  1. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy umożliwiają transakcję przelewową.

 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym kapitałowo i osobowo. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o braku ww. powiązań, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

 

  1. Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego zasięg stacji radiowej zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj. zasięg pasma dla sześciu województw.

 

8.  ZAŁĄCZNIKI

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Formularz ofertowy

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:44:07
Imieniny obchodzą: