Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Szczecin, 15.07.2014 r.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA  NA:

Umieszczenie banerów flashowych na portalach internetowych

ZAMAWIAJĄCY NIE JEST ZOBOWIAZANY DO STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

dla postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w  ramach Projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Numer procedury: FLEXI/11/2014

 

Kod CPV 64216000-3- Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

Podstawa prawna: Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujące od dnia 15.12.2011

Wykaz załączników (załączniki do pobrania w biurze projektu)

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wzór umowy – załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy -  załącznik nr 3, załącznik 4

Zamawiający:

Związek Rzemiosła Polskiego Projektu – Lider Projektu

00-246 Warszawa

Ul. Miodowa 14

Adres strony internetowej: http://www.zrp.pl


Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego usługi mającej na celu

publikację banera flash na stronie internetowej, w celu promocji projektu „Platforma Flexicurity MiŚP – kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP”.

 

Opis i wielkość zamówienia

 

Umieszczenie banerów flash na 10 popularnych stronach internetowych o zasięgu ogólnopolskim przez 3 miesiące, przez 2 tygodnie w miesiącu.

 

Strony mają być wybrane z kategorii:

 

  • informacje i publicystyka
  • edukacja
  • praca
  • biznes, finanse, prawo

 

 

Dodatkowo wymagane będzie dostarczenie Zamawiającemu raportu z emisji- w wersji papierowej ( udokumentowanie umieszczenia banera na danym portalu internetowym, ilość przekierowań na daną stronę internetową zamawiającego, czas trwania kampanii).

 

Każdorazowo przed publikacją Wykonawca wskaże, a Zamawiający zatwierdzi stronę na której publikowany będzie baner. Zamawiający zastrzega sobie wyłączny wpływ na treść zamieszczanych informacji. Banery mają być zamieszczone w górnej części strony internetowej bądź innej widocznej części zaproponowanej przez Wykonawcę. Ogłoszenie musi być zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL. Dokładny termin realizacji usługi uzgodniony będzie po wyborze Wykonawcy;

 

Warunki składania ofert:

1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę.

4. Dane umieszczone w wnioskach aplikacyjnych mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

5. Oferta bez upoważnienia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie odrzucona. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół.

6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8. Wykonawca winien złożyć wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie wykonawcy „brak powiązań”

Załącznik Nr 3 Oświadczenie „zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

Załącznik Nr 4 Wzór umowy

9. Zlecający ma prawo do nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne np. (wstrzymanie finansowania przez IP).

10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w kopercie z napisem „Oferta na zapytanie nr. Procedura FLEXI/11/2014” i przesłać na adres:

BIURO PROJEKTU

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

11. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do zamawiającego.  Oferty należy składać osobiście w biurze projektu lub za pomocą poczty,  kuriera (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu).

12. Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2014r. do godziny 14.30.

13. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

14. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zlecenia przez podwykonawców.

15. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Emilian Witkowski – pracownik administracyjny tel. 91 422 22 78, e-mail: e.witkowski @irszczecin.pl.

16. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 14.30.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 

 

 

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań:

1. punkty za cenę - z wagą 50% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

2. punkty za miejsce w rankingu stron www ( ustalane na podstawie rankingu przedstawianego na stronie www.alexa.com )  - z wagą 50% - liczba punktów za miejsce ustala się według wzoru:

 

 

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto” za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający, koszty powielania materiałów, koszty przejazdów ankieterów, podsumowanie wyników, przygotowanie sprawozdań, itp. )

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru:

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów – wyboru oferenta dokonuje kierownik projektu, po przeprowadzeniu negocjacji dotyczących ceny.

Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faxem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:36:07
Imieniny obchodzą: