Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 
Szczecin, dnia 13.06.2014r.

 

PROCEDURA FLEXI/10/2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FLEXI/10/2014

 

Projekt pn. „Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do niniejszej procedury nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

 

Parametry techniczne:

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja 10 filmów promujących:

· zasadę flexicurity,

· wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu wypracowanego w ramach projektu pt. „Platforma felxicurity MiŚP - Kreowanie płaszczyzny współpracy w obszarze MiŚP",

 

obejmujące:

- opracowanie scenariuszy 10 filmów,

- przygotowanie procesu nagrań i montażu 10 filmów,

- nagranie i montaż 10 filmów.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

1. Opracowanie 10 scenariuszy do filmów (po 1 scenariuszu na film). Każdy scenariusz musi:

a. zawierać następujące elementy składowe:

i. krótki opis pomysłu na film,

ii. szczegółowy opis miejsca nagrań wraz z rekwizytami i infrastrukturą niezbędnymi do nakręcenie filmu,

iii. opis aktorów przewidzianych do wystąpienia w filmie pod kątem takich parametrów jak: ich liczba, wiek, płeć, fizjonomia ciała oraz innych mających istotne znaczenie dla filmu,

iv. teksty dialogów aktorów występujących w filmie,

v. teksty do przeczytania przez lektora (jeżeli będzie wymagała tego koncepcja filmu).    

b. być logicznie powiązany z innymi scenariuszami, które to razem stworzą spójną i kompleksową kampanię promocyjną modelu wypracowanego w ramach projektu pt. „Platforma felxicurity MiŚP - Kreowanie płaszczyzny współpracy w obszarze MiŚP" złożoną z 10 filmów,

c. być zaakceptowany przez Zamawiającego, co też jest warunkiem niezbędnym umożliwiającym przejście do dalszej części realizacji przedmiotowego zlecenia (Zamawiający zastrzega sobie możliwość ingerencji merytorycznej w treść wypracowanych scenariuszy).

 

2. Przygotowanie procesu nagrań i montażu 10 filmów obejmuje następujące czynności:

a. zapewnienie planów zdjęciowych, których specyfika odpowiadać będzie zapisom scenariuszy (wszelkie koszty związane z wynajęciem planów zdjęciowych, uzyskaniem zgód i pozwoleń, zakupu rekwizytów oraz innych wymaganych, ponosi Oferent),

b. skompletowanie ekipy nagraniowo-montażowej złożonej z min.:

i. kierownika produkcji- doświadczenie w zarządzaniu procesem produkcji min. 8 filmów video (wymaga się załączenia do oferty cv kierownika produkcji z wskazaniem tytułów wyprodukowanych filmów i nazw Zleceniodawców, na zlecenie których filmy zostały przygotowane)

ii. kamerzysty - doświadczenie w montażu min. 6 filmów video (wymaga się załączenia do oferty cv kamerzysty z wskazaniem tytułów nakręconych filmów i nazw Zleceniodawców, na zlecenie których filmy zostały przygotowane)

iii. dźwiękowca - doświadczenie w rejestracji dźwięku w min. 6 filmach video (wymaga się załączenia do oferty cv dźwiękowca z wskazaniem tytułów udźwiękowionych filmów i nazw Zleceniodawców, na zlecenie których filmy zostały przygotowane)

iv. montażysty - doświadczenie w montażu min. 6 filmów video (wymaga się załączenia do oferty cv montażysty z wskazaniem tytułów zmontowanych filmów i nazw Zleceniodawców, na zlecenie których filmy zostały przygotowane)

v. pracownika organizacyjnego - doświadczenie przy pracach organizacyjnych przy produkcji min. 2 filmów video (wymaga się załączenia do oferty cv pracownika organizacyjnego z wskazaniem tytułów filmów przy których pracownik organizacyjny pracował i nazw Zleceniodawców, na zlecenie których filmy zostały przygotowane)

c. zorganizowanie zaplecza socjalnego na planie zdjęciowym dla ekipy montażowo nagraniowej oraz kadry aktorskiej tzn.: toaleta, posiłki, miejsce schronienia w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych niezbędnych,

d. zapewnienie kadry aktorskiej (min. 4 osoby) uwzględniającej wytyczne zawarte w scenariuszach,

e. przygotowanie, dowiezienie/odwiezienie i rozłożenie/złożenie profesjonalnej infrastruktury nagraniowej (kamery, statywy, oświetlenie, mikrofony itp.) na plany zdjęciowe (wszelkie koszty związane z przewozem/rozłożeniem/złożeniem infrastruktury nagraniowej ponosi Oferent),

f. zapewnienie i zorganizowanie dojazdu na plan zdjęciowy ekipie montażowo-nagraniowej oraz kadrze aktorskiej.

 

3. Nagranie i montaż 10 filmów, wymaga się:

a. obecności na planach zdjęciowych całej ekipy nagraniowo-montażowej (5osób) podczas prowadzonych nagrań filmów,

b. uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody od wszystkich aktorów występujących w filmach na wykorzystanie głosu i wizerunku, natomiast w przypadku lektora zgody na wykorzystanie głosu,

c. nakręcenia i zmontowania 10 filmów o następujących parametrach technicznych:

i. wymaga się dostarczenia 2 plików każdego nakręconego i zmontowanego filmu tzn.:

· plik w wersji skompresowanej w formacie MPEG-4: rozdzielczość minimum 360p, maksymalna transmisja danych: 2,5MB/s,

· plik w wersji pozwalającej na wysokiej jakości prezentację pełnoekranową w formacie MPEG-4: rozdzielczość 720p. (1280x720), maksymalna transmisja danych 5MB/s

ii. dodatkowe parametry każdego nakręconego i zmontowanego filmu:

· czas trwania 1 filmu: min. 2 minuty max 5 minut,

· dźwięk: TAK,

· muzyka: TAK,

· kolor: TAK,

· napisy polskie: TAK,

· lektor: TAK[1],

· tablica informacyjna zawierająca wizualizację POKL (zgodną z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów POKL" oraz logotypy dostarczone przez Zamawiającego: TAK

 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby) do filmów oraz scenariuszy, wraz z prawem dokonywania w nim zmian oraz prawem własności wszystkich egzemplarzy tego utworu.

 

Wymagania wobec oferentów:

1. Doświadczenie polegające na realizacji min. 1 zlecenia na kwotę minimum 30 tys. zł brutto na przestrzeni minionych 3 lat (liczone od daty publikacji niniejszego zapytania), polegającego na profesjonalnym nakręceniu i montażu filmu/filmów (wymaga się wskazania nazwy zleceniodawcy, kwoty zlecenia, tematyki nakręconego filmu/filmów, terminu realizacji zlecenia),

2. Konieczność zapewnienia profesjonalnego sprzętu nagraniowego (kamery, oświetlenie, rejestratory dźwięku itp.) oraz montażowego (infrastruktura komputerowa wraz z legalnym profesjonalnym oprogramowaniem)    

 

Czas realizacji zlecenia: 18 lipca 2014 r.

Warunki składania ofert:

1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę.

4. Dane umieszczone w wnioskach aplikacyjnych mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

5. Oferta bez upoważnienia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie odrzucona. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół.

6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8. Wykonawca winien złożyć wykaz załączników:

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Wzór umowy - załącznik nr 2 (parafowany)

- Oświadczenie „zgoda na przetwarzanie danych osobowych" - załącznik nr 3

- Oświadczenie wykonawcy „brak powiązań" - załącznik nr 4

Załączniki takie jak, kserokopie potwierdzające wiedzę ekspercką i praktyczne doświadczenie, wykonawca składa w jednym egzemplarzu.

9. Zlecający ma prawo do nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne np. (wstrzymanie finansowania przez IP).

10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w kopercie z napisem: „Oferta na zapytanie nr. Procedury FLEXI/10/2014" i przesłać na adres:

BIURO PROJEKTU

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

11. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do zamawiającego.  Oferty należy składać osobiście w biurze projektu lub za pomocą poczty,  kuriera (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu).

12. Termin składania ofert rozpoczyna się z chwilą publikacji, a upływa w dniu 27.06.2014.. o godz. 10.00.

13. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

14. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zlecenia przez podwykonawców.

15. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Dąbrowski- kierownik projektu tel. 91 422 22 78.

16. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 14.30.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający ustanawia kryterium wyboru ofert:

Cena z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę lub grupę osób. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający, koszty powielania materiałów, koszty przejazdów ankieterów, posumowanie wyników, przygotowanie sprawozdań, itp.)

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów wybiera się tego, który złożył najniższą cenę. Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa - wyboru oferenta dokonuje kierownik projektu, po przeprowadzeniu negocjacji dotyczących ceny.

 

Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faxem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

 

 

 

 

..................................................                                                ..................................................

WYKONAWCA                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY[1] Pod warunkiem że taka opcja zostanie zatwierdzona w danym scenariuszu filmu

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:26:07
Imieniny obchodzą: