Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 

 

Szczecin, dnia 18.11.2013r.

 

PROCEDURA FLEXI/7/2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FLEXI/7/2013

 

Projekt pn. „Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do niniejszej procedury nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie Platformy Fexicurity do wymogów ustaw - prawodawstwa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podstawowymi danymi do opracowania będą:

- opracowana Platforma Flexicurity, www.program.platforma-flexicurity.pl

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania opracowanych wymogów w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca, wskazanego przez Zamawiającego.

Opracowanie powinno posiadać:

- audyt bezpieczeństwa strony web, pod kątem m. in.

•          SQL Injection (SQL)

•          Blind SQL Injection (BSQL)

•          PHP Injection (PCI)

•          HTML Injection (HCI)

•          JavaScript Injection (JCI)

•          CSS Injection (CCI)

•          Cross Site Scripting (XSS)

•          Cross Site Request Forgery (CSRF)

•          Cross Site Tracking (XST)

•          Cross Site Tracking Forgery (XSTF)

•          Nieautoryzowany dostęp (ByPass)

•          Local File Include (LFI)

•          Remote File Include (RFI)

•          Arbitrary File Download (AFD)

•          Code Execution (CEXEC)

•          Remote Code Execution (RCE)

•          Source Code Disclosure (SCD)

•          Standardowe Pliki i Katalogi

- Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, który stosowany jest do przetwarzania danych osobowych na platformie:

o          określenie niezbędnych warunków organizacyjnych jak i technicznych,

o          ściśle określone zabezpieczenia, jakie muszą posiadać wykorzystywane systemy i urządzenia,

o          analizę i opis zabezpieczeń systemu,

o          procedury wewnątrz firmy, przystosowujące ją do konkretnych przepisów,

•          Upoważnienia - szczegółowo określony proces udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz procedury i wzory niezbędnych dokumentów,

•          Poufność - zachowanie tajemnicy oraz sposoby zabezpieczenia danych osobowych wraz z formularzami,

•          Klauzule - wzory klauzul zawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz dokumentów powiązanych powinno zostać opracowane na podstawie aktualnych przepisów.

 

 

Oferta cenowa zawiera koszty papieru, itp.; koszty powielania, itp.; koszty dojazdu, diet, itp.

Czas realizacji zlecenia: 7 dni kalendarzowych (od 01.12.2013r. do 07.12.2013r.).

Warunki składania ofert:

1.Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

2.Oferent składa także dokumenty potwierdzające wykonanie usługi o podobnym charakterze do przedmiotu procedury.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę.

5. Dane umieszczone w wnioskach aplikacyjnych mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

6. Oferta bez upoważnienia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie odrzucona. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół.

7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9. Wykonawca winien złożyć wykaz załączników:

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Wzór umowy - załącznik nr 2 (parafowany)

- Oświadczenie „zgoda na przetwarzanie danych osobowych" - załącznik nr 3

- Oświadczenie wykonawcy „brak powiązań" - załącznik nr 4

Załączniki takie jak, kserokopie potwierdzające wiedzę ekspercką i praktyczne doświadczenie, wykonawca składa w jednym egzemplarzu.

10. Zlecający ma prawo do nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne np. (wstrzymanie finansowania przez IP).

11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w kopercie z napisem: „Oferta na zapytanie nr. Procedury FLEXI/7/2013" i przesłać na adres:

BIURO PROJEKTU

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

12. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do zamawiającego.  Oferty należy składać osobiście w biurze projektu lub za pomocą poczty,  kuriera (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu).

13. Termin składania ofert rozpoczyna się z chwilą publikacji, a upływa w dniu 29.11.2013r. o godz. 10.00.

14. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

15. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zlecenia przez podwykonawców.

16. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Dąbrowski- kierownik projektu tel. 91 422 22 78.

17. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 14.30.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający ustanawia kryterium wyboru ofert:

Cena z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę lub grupę osób. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający, koszty powielania materiałów, koszty przejazdów ankieterów, posumowanie wyników, przygotowanie sprawozdań, itp.)

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów wybiera się tego, który złożył najniższą cenę.

Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa - wyboru oferenta dokonuje kierownik projektu, po przeprowadzeniu negocjacji.

Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faxem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

 

 

..................................................

WYKONAWCA

 

.................................................. 

ZAMAWIAJĄCY

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:26:07
Imieniny obchodzą: