Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 

 

Szczecin, 04.09.2013 r.

 

 

SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR FLEXI/02/2013

 

TEMAT ZAPYTANIA:

Przeprowadzenia badania skuteczności i przystępności funkcjonowania Platformy MiŚP w okresie testowania, dla postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  w ramach Projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAMAWIAJĄCY NIE JEST ZOBOWIAZANY DO STOSOWANIA przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 133, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z art.4 pkt 8 tej ustawy.

 

 

 
 

Numer procedury: FLEXI/2/2013

 
 

 


Podstawa prawna: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 15.07.2013

Kod CPV 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Wykaz załączników (załączniki do pobrania w biurze projektu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Wzór umowy - załącznik nr 2 (parafowany)

Oświadczenie wykonawcy - załącznik 3

Wykaz realizowanych badań - załącznik nr 4 (min.5 ofert)

Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5

 

Zamawiający:

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości - Partner Projektu

70-482 Szczecin

Al. Wojska Polskiego 78

Adres strony internetowej: http://www.irszczecin.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

-przeprowadzenie analizy/badania skuteczności i przystępności funkcjonowania Platformy MiŚP w okresie testowania produktu za okres trwania etapu testowania od dnia 01.09.2012r. do 31.08.2013r.

Przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego prac związanych z nadzorem i ewaluacją platformy Flexicurity dla MiŚP

 

ZADANIE

Badanie skuteczności i przystępności funkcjonowania Platformy MiŚP w okresie testowania, analiza danych jakościowych i ilościowych.

  1. Cele
  2. Etapy
  3. Zakres danych do ewaluacji

Celem jest analiza rzeczywistych efektów testowania produktu w celu zbadania skuteczności i funkcjonowania wypracowanych rozwiązań. Badanie produktu musi odpowiedzieć na następujące pytania badawcze, które odnoszą się jednocześnie do kryteriów badania:

- czy „System kształcenia i potwierdzania kwalifikacji składowych" funkcjonuje zgodnie z założeniami projektu, czy osiągnięto zakładane efekty i rezultaty, jaka jest ocena systemu przez pracowników i pracodawców, czy materiały i programy wspierające proces kształcenia i egzaminowania są przydatne i dostosowane do uczestników szkolenia, czy system jest efektywny, tańszy od stosowanych dotychczas, czy pracownicy i pracodawcy widzą przydatność takiej formy wsparcia?

- czy „System wypożyczeń pracowniczych" funkcjonuje zgodnie z założeniami projektu, jaka jest ocena pracowników uczestniczących w wypożyczeniach, jaka jest ocena pracodawców wypożyczających pracowników i zatrudniających wypożyczanych, czy osiągnięto zakładane efekty i rezultaty, czy pracownicy i pracodawcy widzą przydatność takiej formy wsparcia?

- czy dobrze funkcjonują biura wsparcia w cechach, jaka jest ocena biur przez pracowników i pracodawców, czy pracownicy i pracodawcy widzą przydatność takiej formy wsparcia?

- jak pracodawcy oceniają przeznaczony dla nich program wsparcia pracodawców, czy znają inne rozwiązania wspierające, czy proponowane w projekcie wsparcie jest lepsze - skuteczniejsze od innych?

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu. Raport będzie zawierał:

- harmonogram badania

- szczegółową koncepcję badania, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi)

- opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej

- opis celu i zakresu badania

- opis przebiegu badania i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji

- wnioski i rekomendacje dotyczące zmian i modyfikacji produktu finalnego

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę.

 

Podstawowymi danymi do oceny będą:

- dane dotyczące osiągniętych efektów, w szczególności rezultaty projektu. Dane te w większości zostaną uzyskane z narzędzia informatycznego „Platforma informatyczna",

- raporty okresowe i końcowe z wywiadów przeprowadzonych wśród pracowników biur wsparcia,

- raporty okresowe i końcowe z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników kursów i egzaminów sprawdzających kwalifikacje składowe,

- raporty okresowe i końcowe z ankiet przeprowadzonych wśród instruktorów na kursach, egzaminatorów oraz właścicieli zakładów, w których prowadzone będą kursy,

- raporty okresowe i końcowe z ankiet przeprowadzonych wśród pracodawców,

- informacje dotyczące funkcjonowania systemu kształcenia, wypożyczeń pracowniczych oraz dane dotyczące oceny szkoleń i materiałów, które otrzymają pracodawcy,

- dane uzyskane z przeglądu materiałów wypracowanych w ramach projektu (poradniki dla szkolonych, programy kursów, dzienniki zajęć),

- dane uzyskane z ankiet ewaluacyjnych szkoleń i kursów,

- dane uzyskane z przeglądu wypracowanej w biurach wsparcia dokumentacji,

- dane uzyskane z przeglądu protokołów posiedzeń Rady programowej projektu.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania ostatecznej wersji raportu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca, wskazanego przez Zamawiającego.

Oferta cenowa zawiera koszty papieru, itp.; koszty powielania, itp.; koszty dojazdu, diet, itp.

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia analizy/badania skuteczności i przystępności funkcjonowania Platformy MiŚP przez minimum 2 osoby. Każda z nich musi mieć wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych testujących POKL- wymaga się wykazania w CV osób przewidzianych do realizacji zlecenia:

- tytułu projektu innowacyjnego testującego POKL w ramach którego były zatrudnione,

- nazwy projektodawcy realizującego w/w projekt,

- stanowiska na jakim osoby realizujące zlecenie były zatrudnione w w/w projekcie,

- załączenia do CV referencji od Projektodawcy realizującego w/w projekt.

 

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba spośród 2 przewidzianych do realizacji analizy/badania skuteczności i przystępności funkcjonowania Platformy MiŚP posiadała następujące kwalifikacje:

- ukończone studia podyplomowe/kurs z zakresu audytu (wymagana kopia dyplomu ukończenia studiów/dyplomu ukończenia kursu na druku ministerialnym)

- doświadczenie w zakresie audytu/ewaluacji min. 2 projektów finansowanych z POKL (wymaga się zamieszczenia w CV nazwy instytucji realizującej projekt i jego tytułu, w ramach którego świadczyło się usługi ewaluatorskie/audytorskie oraz załączenia kopii referencji do CV od w/w Projektodawców).

 

Zamawiający wymaga, ażeby wszelkie czynności związane z prowadzeniem analizy/badania skuteczności i przystępności funkcjonowania Platformy MiŚP odbywały się w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego tzn. dni robocze w godzinach 7.30-15.30, ze względu na możliwość korzystania / przeglądania dokumentacji projektowej tylko w biurze projektu.

 

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie ewaluacji/audytu/badań minimum 5 zleceń z czego:

- minimum 2 muszą dotyczyć ewaluacji/audytu/badań projektów mających na celu wdrożenie innowacji,

- minimum 3 muszą dotyczyć ewaluacji/audytu/badań projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Czas realizacji zlecenia: 7 dni kalendarzowych (od 01.10.2013r. do 07.10.2013r.)

Minimalna objętość raportu: 100 stron (czcionka Times New Roman 12, odstępy 1, marginesy 2,5).


Warunki składania ofert:

1. Do postępowania mogą być dopuszczone tylko te firmy badawcze, które posiadają doświadczenie w działaniach podobnych.

2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę.

5. Dane umieszczone w wnioskach aplikacyjnych mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

6. Firma badawcza składająca ofertę winna wypełnić upoważnienie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Oferta bez takiego upoważnienia będzie odrzucana. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół.

7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9. Wykonawca wymaga doświadczenia w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych, w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   min. 5 badań

10. Wykonawca winien złożyć wykaz załączników:

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Wzór umowy - załącznik nr 2 (parafowany)

- Życiorysy zawodowe osób składających ofertę - załącznik nr 3

- Wykaz realizowanych badań - załącznik nr 4 (min.5 ofert)

- Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5

 Załączniki takie jak, kserokopie potwierdzające wiedzę ekspercką i praktyczne doświadczenie, wykonawca składa w jednym egzemplarzu.

11. Zlecający ma prawo do nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne np. (wstrzymanie finansowania przez IP).

12. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w kopercie z napisem: „Oferta na zapytanie nr. Procedury FLEXI/2/2013" i przesłać na adres:

 

BIURO PROJEKTU

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

13. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do zamawiającego.  Oferty należy składać osobiście w biurze projektu lub za pomocą poczty,  kuriera (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu).

14. Termin składania ofert rozpoczyna się z chwilą publikacji, a upływa w dniu 17.09.2013r. o godz. 15.00.

15. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

16. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zlecenia przez podwykonawców.

17. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Dąbrowski- kierownik projektu tel. 91 422 22 78.

18. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 14.30.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający ustanawia kryterium wyboru ofert:

 Cena z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę lub grupę osób. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający, koszty powielania materiałów, koszty przejazdów ankieterów, posumowanie wyników, przygotowanie sprawozdań, itp.)

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów wybiera się tego, który złożył najniższą cenę.

Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa - wyboru oferenta dokonuje kierownik projektu, po przeprowadzeniu negocjacji.

Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faxem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:54:07
Imieniny obchodzą: