Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 

Szczecin, dnia 09.01.2014r.

 

PROCEDURA FLEXI/01/2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FLEXI/01/2014

 

Projekt pn. „Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do niniejszej procedury nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest „opracowanie instrukcji wdrażania/obsługi innowacyjnego modelu w formie szkolenia opisowego i e  -learningowego" o następującej specyfikacji technicznej:

a) Opracowanie merytoryczne i techniczne 2 instrukcji wdrażania/obsługi innowacyjnego modelu w formie papierowej (min. 10 str. tekstu czcionką The Times New Roman, rozmiar 12, marginesy 1,5 cm) dla użytkowników (pracownicy biur wsparcia) oraz odbiorców innowacyjnego modelu (pracodawcy),

b) Opracowanie merytoryczne i techniczne 2 instrukcji wdrażania/obsługi innowacyjnego modelu w formie 2 szkoleń e-learningowych (1 instrukcja=1 szkolenie e-learningowe):

 - każde szkolenie e-learningowe musi być złożone z minimum 10 interaktywnych e-slajdów,

 - mechanizm prezentacji treści w szkoleniach e-learningowych musi być prosty i przejrzysty,

 - wizualizacja 2 szkoleń e-learningowych musi być dopasowana do wizualizacji projektu (wzór zostanie dostarczony przez Zamawiającego),

 - każde szkolenie e-learningowe musi być stworzone z wykorzystaniem skryptowego języka programowania (JavaScript i pochodne np. jQuerry) oraz kaskadowymi arkuszami stylów (CSS),

 - każde szkolenie e-learningowe musi być zgodne z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów POKL".

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 2 instrukcji wdrażania/obsługi innowacyjnego modelu w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie cd/dvd.

Oferta cenowa zawiera koszty papieru, itp.; koszty powielania, itp.; koszty dojazdu, diet, itp.

Czas realizacji zlecenia: 5 dni kalendarzowych (od 13.01.2014r. do 17.01.2014r.).

Warunki składania ofert:

1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę.

4. Dane umieszczone w wnioskach aplikacyjnych mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

5. Oferta bez upoważnienia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie odrzucona. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół.

6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8. Wykonawca winien złożyć wykaz załączników:

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Wzór umowy - załącznik nr 2 (parafowany)

- Oświadczenie „zgoda na przetwarzanie danych osobowych" - załącznik nr 3

- Oświadczenie wykonawcy „brak powiązań" - załącznik nr 4

Załączniki takie jak, kserokopie potwierdzające wiedzę ekspercką i praktyczne doświadczenie, wykonawca składa w jednym egzemplarzu.

9. Zlecający ma prawo do nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne np. (wstrzymanie finansowania przez IP).

10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w kopercie z napisem: „Oferta na zapytanie nr. Procedury FLEXI/01/2014" i przesłać na adres:

BIURO PROJEKTU

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

11. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do zamawiającego.  Oferty należy składać osobiście w biurze projektu lub za pomocą poczty,  kuriera (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu).

12. Termin składania ofert rozpoczyna się z chwilą publikacji, a upływa w dniu 13.01.2014r. o godz. 10.00.

13. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

14. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zlecenia przez podwykonawców.

15. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Dąbrowski- kierownik projektu tel. 91 422 22 78.

16. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 14.30.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający ustanawia kryterium wyboru ofert:

Cena z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę lub grupę osób. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający, koszty powielania materiałów, koszty przejazdów ankieterów, posumowanie wyników, przygotowanie sprawozdań, itp.)

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów wybiera się tego, który złożył najniższą cenę.

Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa - wyboru oferenta dokonuje kierownik projektu, po przeprowadzeniu negocjacji.

Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faxem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

 

 ZATWIERDZAM                            

 

KIEROWNIK PROJEKTU - RAFAŁ DĄBROWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Izby Rzemieślniczej MiŚP   w dniu 09.01.2014r.

Opublikowano na stronie www.irszczecin.pl w dniu 09.01.2014r.

 

Ściągnięto z tablicy ogłoszeń w dniu ..........................................

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:22:07
Imieniny obchodzą: