Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.


Szczecin dnia 19.09.2013r.

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FLEXI/02/2013

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

DLA POSTĘPOWANIA NA

 

Przeprowadzenia badania skuteczności i przystępności funkcjonowania Platformy MiŚP w okresie testowania, dla postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Projektu pn. „Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

NR PROCEDURY: FLEXI/02/2013

1. Przedmiot postępowania:

-przeprowadzenie analizy/badania skuteczności i przystępności funkcjonowania Platformy MiŚP w okresie testowania produktu za okres trwania etapu testowania od dnia 01.09.2012r. do 31.08.2013r.

Przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego prac związanych z nadzorem i ewaluacją platformy Flexicurity dla MiŚP

 

2. Zamawiający w dniu 04.09.2013r umieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej u Zamawiającego:

 

www.irszczecin.pl

 

Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

 

3. Zamawiający wysłał oferty w formie papierowej do następujących osób:

 

1. PERSPEKTIVE S.C. SZCZECIN

2 . AVEMIND Andrzej Klim Szczecin

3. CREATIVITY Tomasz Osman Szczecin

 

4. Oferty zostały złożone przez:

 

Oferta nr 1: PERSPEKTIVE S.C.  Zbigniew Barski, ul. Wojska Polskiego 99, Szczecin.

 

5. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań:

 

1.    punkty za cenę - z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający)

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

 

6. Wybrany wykonawca:

 

Na podstawie kryteriów wyboru ofert, Komisja Wyboru Ofert  podjęła decyzję o wyborze oferty:

 

PERSPEKTIVE S.C.  Zbigniew Barski, ul. Wojska Polskiego 99, Szczecin.

l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

Wynik P=P1

Uwagi komisji

 

 

 

1

PERSPEKTIVE S.C.  Zbigniew Barski, ul. Wojska Polskiego 99, Szczecin.

 

17.09.2013r./8:30

100 pkt

Oferta złożona na kwotę przewyższającą budżet zamówienia. Zamawiajacy po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą wybrał ofertę do realizacji.

 

Protokół sporządzono dnia 19.09.2013 r.

 

                                                                                                          Zatwierdzam

 

 

                                                                                   Rafał Dąbrowski - kierownik projektu

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Izby Rzemieślniczej MiŚP w Szczecinie w dniu 19.09.2013r.

Opublikowano na stronie www.irszczecin.pl  w dniu 19.09.2013r.

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
15:54:07
Imieniny obchodzą: